K&W Expert Sp. z o.o. 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 11E
+48 (58) 688 82 38

Polityka bezpieczeństwa

ZARZĄDZENIE nr 1/2018

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy iż w dniu 25 maja 2018 r. wprowadzone zostaje, w firmie K&W Expert Sp. z o.o., niniejsze zarządzenie nr 1/2018, pt. „polityka bezpieczeństwa danych”.

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki bezpieczeństwa danych, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Administratorem danych jest K&W Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 11E, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000713811, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, e-mail: info@kwexpert.pl, NIP: 9581687640, REGON: 369254890.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Partner biznesowy – osoba której dane przetwarzane są przez Administratora.

§2
Administrator danych

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 2. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce ich nowego kształtu. Dotyczy to między innymi rozporządzenia RODO.
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wyżej wymienionymi wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
 4. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Partnerów biznesowych. W tym celu wdrożony został system szyfrowania danych, protokół szyfrowania komunikacji (SSL) oraz kontrola dostępu.

§3
Zakres i sposób przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Partnerów biznesowych przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Ochrony Danych Osobowych firmy K&W Expert,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora,
  2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak biura rachunkowe, kancelarie prawne oraz ich upoważnieni pracownicy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
  3. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Partner biznesowy ma prawo skorzystać z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  2. prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
  3. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
  4. prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@kwexpert.pl.

§4
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką bezpieczeństwa danych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. W przyszłości powyższe zasady mogą ulec zmianie. W takim przypadku Administrator poinformuje o tym Partnerów biznesowych zamieszczając stosowaną informację na swojej stronie internetowej.

 

Z poważaniem
Piotr Szumotalski
Prezes zarządu

Do pobrania

Zapoznaj się z naszą Polityką bezpieczeństwa

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się jak je wyłączyć

Chrome
Jak zablokować pliki cookie w przeglądarce Chrome

 

Firefox
Jak zablokować pliki cookie w przeglądarce Firefox

 

Internet Explorer
Jak zablokować pliki cookie w przeglądarce Internet Explorer

 

Opera
Jak zablokować pliki cookie w przeglądarce Opera

 

Safari
Jak zablokować pliki cookie w przeglądarce Sarari

Close