fbpx
Przejdź do treści
Strona główna » Ogólne warunki zamówień

Ogólne warunki zamówień

  • 1. WSTĘP Ogólne Warunki Zamówień, zwane dalej OWZ, regulują zasady realizacji zamówień towarów i usług w K&W Expert Sp. z o.o. zwanym dalej Zamawiającym lub K&W Expert. OWZ stanowią integralną część zamówienia i obowiązują obie Strony – tj. Zamawiającego oraz Dostawcę/Wykonawcę. 2. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ Strony zobowiązane są do współpracy w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający obowiązany jest udzielić Dostawcy/Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do właściwej realizacji zamówienia. Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest do terminowej realizacji zamówienia. W przypadkach opóźnień w terminie realizacji przedmiotu zamówienia Dostawca/Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
    1. za opóźnienia w realizacji określonego przedmiotu zamówienia, wynikłego z winy Dostawcy/Wykonawcy, w przypadku gdy nie dokonano innych ustaleń, w wysokości 0,2% wartości zamówienia netto – za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego  w zamówieniu; nie więcej jednak niż 20% wartości netto zamówienia;
    2. za opóźnienia w usuwaniu wad powstałych z przyczyn zależnych od Dostawcy/Wykonawcy, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym, w przypadku gdy nie dokonano innych ustaleń, w wysokości 0,2% wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia liczony od okresu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad;
    3. jeżeli Dostawca/Wykonawca nie usunie wad w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji, bądź nie zrealizuje dostawy przedmiotu zamówienia w ciągu 4 tygodni od terminu określonego w zamówienia, Zamawiający ma prawo odpowiednio do usunięcia usterek we własnym zakresie ale na koszt Dostawcy/Wykonawcy bądź zrealizowania zamówienia u innego dostawcy, a dodatkowymi kosztami z tym związanymi zostanie obciążony Dostawca/Wykonawca.
    O ile strony nie umówiły się inaczej lub jeżeli wymagają tego właściwe przepisy to Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt Kierownika robót/budowy, który będzie sprawował stały nadzór nad wszystkimi prowadzonymi pracami, przestrzeganiem przepisów BHP i innych wewnętrznych procedur. Powinna to być osoba z odpowiednimi umiejętnościami zawodowymi, popartymi odpowiednim doświadczeniem oraz uprawnieniami zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba ta będzie współpracować z wyznaczonym przez Zamawiającego specjalistą z ramienia K&W Expert. Dostawca/Wykonawca zapewnia wykwalifikowanych pracowników i odpowiada za ich bezpieczeństwo na terenie Zakładów tak, aby wyeliminować strefę niebezpieczną dla osób postronnych. Przed rozpoczęciem prac pracownicy Wykonawcy będą musieli odbyć szkolenie z zakresu BHP (szkolenie przeprowadzi przedstawiciel K&W Expert), na którym proszeni będą o przedstawienie dokumentów potwierdzających aktualne uprawnienia i badania dopuszczające do wykonywania zleconych prac. Pracownicy Wykonawcy, w tym kierowcy, podczas wykonywania dostawy/ prac na terenie Zakładów muszą być wyposażeni oraz powinni nosić odpowiednie – czyste i sprawne technicznie oraz dopuszczone do stosowania zgodnie z wymaganiami BHP – środki ochrony osobistej: kamizelki odblaskowe, kaski, gogle lub okulary ochronne (w zależności od rodzaju prac), ochronniki słuchu itp. Wszystkie narzędzia, jakimi pracownicy Wykonawcy będą się posługiwać podczas realizacji usługi muszą posiadać deklaracje zgodności CE, być sprawne i bezpieczne dla obsługi. K&W Expert nie zapewnia magazynowania części, narzędzi, urządzeń itp., oraz jeżeli będzie potrzebny sprzęt typu: dźwig, koparka, wózek widłowy, zwyżka, rusztowania itp. to Wykonawca musi zapewnić to sobie we własnym zakresie. Osoba nadzorująca prace z ramienia Zespołu Technicznego /Zespołu Inwestycji może podać adresy i numery kontaktowe do firm usługowych. Dowodem realizacji zamówienia lub jego części jest podpisany przez osoby upoważnione przez Zamawiającego protokół odbioru. Prace powinny być zgłoszone Zamawiającemu do odbioru najpóźniej na 3 dni robocze przed odbiorem. Reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru/usługi. 3. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY Dostawca/Wykonawca gwarantuje, że towary/ usługi dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą zgodne ze specyfikacją, dokumentacją lub rysunkami technicznymi oraz wszelkimi innymi wymogami wynikającymi z zamówienia i innych dokumentów. Dostawca/Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 1 roku, chyba że zostanie ustalony inny okres pomiędzy stronami. Jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi zostaną stwierdzone jakiekolwiek wady, w tym nie osiąganie zakładanych parametrów pracy, to Dostawca/Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytuł tych wad. Jeżeli w toku czynności odbioru robót przewidzianych umowa zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia – Zamawiający może odstąpić od umowy i odmówić zapłaty. Gwarancja Dostawcy/Wykonawcy na towar/usługę lub jego część, która została wymieniona, ulega przedłużeniu o okres zgodnie z ustaleniami zawartymi między stronami. 4. SIŁA WYŻSZA Siła wyższa oznacza zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne, będące poza kontrolą Strony, występujące po zawarciu umowy przez obie Strony, uniemożliwiające wykonanie przez Stronę obowiązków wynikających z umowy, nieobejmujące winy własnej Strony lub braku jej należytej staranności. Takie zdarzenia mogą obejmować w szczególności: katastrofy naturalne, wojny, rewolucje, epidemie, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, oficjalne decyzje organów władzy i administracji publicznej. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy na skutek działania Siły Wyższej, pod warunkiem, że jeżeli zaistnieje sytuacja Siły Wyższej, Strona, po której te okoliczności wystąpiły, bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach oraz dołoży wszelkich starań, aby w terminie 10 dni od daty zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej Siły Wyższej w takim zakresie, w jakim jest ona możliwie osiągalna. 5. POUFNOŚĆ INFORMACJI Jakiekolwiek informacje poufne, tj. informacje techniczne, handlowe, finansowe, kosztowe, przekazane w związku z realizacji zamówienia nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że udzielenia tych informacji żąda uprawniony Organ na podstawie prawa. 6. PŁATNOŚĆ Płatność za wywiązanie się z przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru oraz o prawidłowo wystawione i dostarczone faktury.